Kategori: Utansjö bruk

Haverirapport bogserbåten m/s Isbjörn

Haverirapport bogserbåten m/s Isbjörn

Haverirapport m/s bogserbåten Isbjörn

m/s Isbjörns mden 11/7 motorexplosion 1969

Härmed får undertecknad befälhavare på M. F. Isbjörn, anmäla att under inkörning av motorerna inom hamnområdet 11/7 1969 inträffade en kraftig explosion i styrbords motor, varvid omfattande skador uppstod å denna. Motortyp Albin Diesel, 6 cyl. 160 hästkrafter vardera med hydraulisk manövrering från styrhytten. Vid explosionen sprang maskinisten ned i maskinrummet och stoppade motorerna. Motorn bedöms i det närmaste totalhavererad.

Utansjö den 12/7 1969 Befälhavare Bertil Sjölander.

Följande besiktningsprotokoll gjordes dagen efter av Sven-Erik Olsson, G. Haglund och omnämnda befälhavare.

Bogs. M.F. Isbjörn, Utansjö Cellulosa AB ang. motorskada den 11/7 1969.

På uppdrag av Skandiakoncernen, Sjöinspektionen, har undertecknad den 12/7 -69 besiktat rubr. fartyg vid kaj i Utansjö i närvaro av befälhavaren B. Sjölander och maskinchefen J. Larsson samt överingenjör E. Sjödin och ingenjör S.E. Olsson, Utansjö Cellulosa AB.

Besiktningen var föranledd av att en kraftig explosion med omfattande skador uppstått i stb. motor under provkörning i Utansjö hamn den 11/7 -69. Det antecknades att fartygets motorutrustning utgöres av ett Albin dieselmaskineri bestående av 2 st. 6 cyl. marindieselmotorer typ G-62 TK, överladdade, vardera utvecklande 160 hk vid 1600 r/m och utrustade med friktionskoppling och s.k. förlängt stödlager. Motorerna, nr 39191 och 39192, nya och insatta i fartyget dec. 1963.

Enligt uppgift hade inget onormalt kunnat förmärkas vid motorernas igångsättande nämnda dag och syntes dessa ha fungerat på ett fullt tillfredsställande sätt efter det fartyget lämnat kajen och maskinchefen gått upp från maskinrummet. 

Manövreringen sker direkt från styrhytten (Seffle hydrauliskt omställbara propellerutrustning) där även erforderliga mätare finns för motorernas drift. Före explosionen noterade befälhavaren följande värde:

Oljetrycket ca 4 kg (något för högt).

Kylvattentemperaturen ca 65 gr.

Avgastemperaturen ca 340 gr.

Varvtalet ca 1300 per min.

Omedelbart efter explosionen, som skakade hela fartyget, tog sig maskinchefen ned i maskinrummet för att närmare undersöka vad som inträffat. Enligt utsago möttes han av en öppen eldslåga och kraftig rökutveckling från styrbords motor och såg hur vevstaken m.fl. söndersprängda delar invid 1:ans cylinder med kraft slungades ut genom motorblockets inre sida och delvis upp på däck (kappen öppen). 

Under detta moment slog vevstaken hårt mot bränslepumpens förliga del och förorsakade ett omedelbart motorstopp. Inga personskador inträffade.

Sedan uppräknas de 11 synbara skadorna vid tillfället och fortsätter vidare: Härutöver kan skador ha uppkommit å andra delar av motorn. Dessa torde dock ej kunna upptäckas förrän motorn blivit upptagen och demonterad. Vid en preliminär undersökning av de från motorn utslungade delarna visade det sig att dessa delars ytor över lag voro jämna och metallblanka. 

Endast vevstaken utvisade en svag blåaktig nyans. Enligt min uppfattning är en reparation av motorn mycket svårgenomförbar, tidsödande och förenat med stora kostnader. Med hänsyn till de höga arbetskostnaderna torde anskaffandet av en ny motor vara mera ekonomsikt försvarbart, särskilt i beaktande av den skadade motorns ålder. 

Vid en konsultation med överingenjör G. Strid vid Albin-motorer i Kristinehamn bedömde även han en reparation som mycket omfattande och kostsam och förordade att Utansjö Cellulosa AB behåller den skadade motorn för nyttjande av hela delar som reserv. Värdet av den skadade motorn beräknas uppgå till högst 4000 kronor.

Kostnaden för en ny motor torde uppgå till ca 25 000-30 000 kronor exkl. transporter och arbete med montering, koppling och injusteringar. Beträffande orsaken till det inträffande haveriet är denna svår att ange efter nu företagen besiktning. 

Härför krävs en noggrannare expertundersökning i samband med motorns demontering samt analysering av tillvaratagna delar. En tänkbar förklaring är dock att berörda kolv skurit och genom den tvingade fortsatta gången av motorn tillfölje samdragningen med babords motor, detta förorsakat och utlöst sprängverkan.

Härnösand den 12/7 1969, S. Tidholm. Sjökapten och magistratsbesiktningsman.

Kontakt

Tony Korpenklo
Sörängetvägen 12 A
891 41 Örnsköldsvik
info@utansjö.com

Om sidan

Lokalhistorisk forskning med bönder, knektar, båtsmän, smeder, bruksarbetare, klassfoton, matriklar, fotogalleri, brott och straff mm.

Rättelser

Hittar du något fel på någon sida som kan kompletteras, tar jag tacksamt emot alla rättelser och tillägg genom mejl. Har du några gamla foton eller dokument?