En förening bildas

En förening bildas

Utansjö AIF

En förening bildas

Utansjö AIF 1924 på Västbyplan i Högsjö mot vilka man vann med 4-2. Bakre raden fr. v: Hjalmar Berglund, Johan Johansson, Bertil Boman, Emil Ekberg och Thure Larsson. Mittenraden f. v: Karl Olsson, Artur Näsström och Leonard Kallin. Främre raden fr. v: Lasse Sjödin, Arvid (Alfred) Höglund och Teodor Karlsson. Fotot från Bo Olsson, Härnösand.

Någon dag i april 1924 hade några personer i Utansjö beslutat sig för att bilda en idrottsförening. Mötet man hade kallat till den 10 i samma månad, blev i högsta grad stormigt. Kommunisterna på platsen kom nämligen dit och tog i med storsläggan riktigt. De menade att man inte skulle bry sig om någon idrottsförening.

Först och främst skulle man stödja fackföreningen, var deras katego­riska yrkande. Det blev en idrottsförening i alla fall och den som var värst emot föreningens bildande blev efter ett tag dess värste patriot och fungerade för övrigt sedan i flera år som idrottsföreningens ordförande.

Protokoll, hållet vid bildande av idrottsförening i Utansjö den 10 April 1924.

§1. Sedan Herr Olof Lundberg förklarat sammanträdet öppnat, utsågs han av mötet enhälligt att såsom ordförande leda dess förhandlingar. Till sekreterare utsågs Herr Aug. Högberg, och till justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågos Herrar Th. Karlsson och Karl Högman.

§2. På ordf. fråga beslöto de närvarande intresserade enhälligt och med stora entusiasm att bilda en idrottsförening under namn av Utansjö Allmänna Idrottsförening.

§3. Beslöts att föreningens stadgar skulle upprättas på grundval av Riksförbundets, och uppdrogs åt den blivande Styrelsen att inkomma med närmare förslag härom.

§4. Till Styrelse valdes enhälligt: Ordförande Herr Olof Lundberg, vice ordf. Herr Karl Högman, till övriga styrelseledamöter: Herrar Th. Karlsson, Aug. Högberg och Hj. Berglund, och till suppleanter: Herrar Artur Näsström och Arvid Höglund att inträda i nu nämnd ordning.

§5. Uppdrogs åt Styrelsen att vid ett senare möte inkomma med närmare förslag till val av lämpligt sektionsutskott.

§6. Beslöts fastställa inträdesavgiften till kr. 1:-, samt årsavgiften till kr. 3:-, som erlägges kvartalsvis med 75 öre.

§7. Beslöts att inträdesavgifterna skulle erläggas vid nästa möte.

§8. Föreningen beslöt idka allmän idrott, skidlöpning, simning och fotboll, samt event. även andra idrottsgrenar om Styrelsen så skulle anse lämpligt.

§9. Sedan mötet uppdragit åt Styrelsen att snarast möjligt söka igångsätta föreningens verksamhet, förklarade ordf. sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Aug. Högberg /sign./

Justeras:
O. Lundberg /sign./
Teodor Carlsson /sign./
Karl Högman /sign./
Hj. Berglund /sign./

Kontakt

Tony Korpenklo
Sörängetvägen 12 A
891 41 Örnsköldsvik
info@utansjö.com

Om sidan

Lokalhistorisk forskning med bönder, knektar, båtsmän, smeder, bruksarbetare, klassfoton, matriklar, fotogalleri, brott och straff mm.

Rättelser

Hittar du något fel på någon sida som kan kompletteras, tar jag tacksamt emot alla rättelser och tillägg genom mejl. Har du några gamla foton eller dokument?